Niniejszym informujemy, że:

w dniu 10 września 2014r.

pomiędzy:

Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „ Oszczędzanie energii i promowanie źródeł energii”, zwanym dalej „ Operatorem Programu”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, na podstawie porozumienia z dnia 04.02.2014r., zwanym dalej „Narodowym Funduszem” ,

a

POWIATEM WEJHEROWSKIM z siedzibą w Wejherowie, ul. 3-go Maja 4, 84-200 Wejherowo zwanym dalej „Beneficjentem”, zwanymi dalej łącznie „ Stronami”, została podpisana

Umowa nr 567/2014/Wn11/OA-xn-04/D w sprawie Projektu 260/2014

pt.:

„ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014


  1. Całkowita wartość Projektu wynosi :2.243.333,00 PLN.
  2. Kwota dofinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 wynosi: 1.777.885,00 PLN, co stanowi nie więcej niż 79,25% kwalifikowanego kosztu realizacji Projektu.
  3. Beneficjent zapewni współfinansowanie Projektu w wysokości, co najmniej 20,75% kosztów kwalifikowanych.
  4. Projekt będzie realizowany w imieniu Beneficjenta przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo

Niniejszym informujemy, że:w dniu 30.11.2016 r. podpisano aneks nr 2/966

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

Całkowity koszt dodatkowego zakresu prac787 000,00 zł
Całkowity koszt kwalifikowany dodatkowego zakresu prac747 400,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania na dodatkowy zakres prac592 329,02 zł
Intensywność dofinansowania na dodatkowy zakres prac79,25%
Źródła finansowania wkładu własnego beneficjentaŚrodki własne Beneficjenta

Informacja nt. budżetu projektu

Całkowity koszt projektu wraz z kosztem dodatkowego zakresu prac2.854.689,62 zł
Całkowity koszt kwalifikowany projektu wraz z kosztem dodatkowego zakresu prac2.815.089,62 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania projektu wraz z kwotą dotacji na dodatkowy zakres prac2.231.013,24 zł
Intensywność dofinansowania 79,25%

AKTUALIZACJA DANYCH

Informacja nt. budżetu projektu – aktualizacja Planu Wdrażania Projektu - 21.04.2017 r.

Całkowity koszt projektu wraz z kosztem dodatkowego zakresu prac2.799.058,08 zł
Całkowity koszt kwalifikowany projektu wraz z kosztem dodatkowego zakresu prac2.759.458,08 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania projektu wraz z kwotą dotacji na dodatkowy zakres prac2.186.924,16 zł
Intensywność dofinansowania79,25%

Dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014