Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Osoby dorosłe – mające ukończone 18 lat i nieobjęte obowiązkiem nauki – mają, jak dotychczas, możliwość uzyskania lub podwyższenia poziomu wykształcenia ogólnego w szkołach dla dorosłych (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące). Od 1 września 2012 r. rzeczą nową jest stworzenie możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, w bardziej elastycznym systemie kształcenia ustawicznego, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. W naszej placówce to kwalifikacja EE.05. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

 

KKZ to bardzo interesująca forma uzupełnienia, poszerzenia lub zmienienia kwalifikacji zawodowych- co znacznie ułatwia funkcjonowanie na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Kursy pozwalają na szybkie zdobycie cenionych przez pracodawców kompetencji i zapewniają dobrze płatne zatrudnienie. Kształcenie może odbywać się stacjonarnie lub zaocznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

NAUKA NA KKZ JEST BEZPŁATNA!

 

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

 

Chcąc uzyskać tytuł technika* lub wykwalifikowanego robotnika należy uzyskać wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie. Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych to zarówno teoria jak i praktyka.

Nasza szkoła prowadzi kursy zawodowe pozwalające uzyskać kwalifikacje:

 

EE.05 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


 
Szczegóły można doczytać na stronie MEN

 

*dyplom technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania wykształcenia średniego.